MADE IN RUSLAND

Alle regio's
NLD
Experts

De exporteurs werd verteld hoe zij de certificering van goederen voor levering in het buitenland kunnen vergemakkelijken

De exporteurs werd verteld hoe zij de certificering van goederen voor levering in het buitenland kunnen vergemakkelijken

Russische bedrijven die goederen naar het buitenland exporteren of alleen van plan zijn leveringen te organiseren, kunnen van de autoriteiten uitgebreide steun krijgen bij het verkrijgen van een beoordeling of de produkten aan de eisen van het importerende land voldoen. Tegelijkertijd is het midden- en kleinbedrijf zich hiervan nog maar weinig bewust. Op de conferentie "Ondersteunende export: vrije toegang tot buitenlandse markten" spraken vertegenwoordigers van Rosakkreditatsiya en het Russisch Exportcentrum (REC) over welke steun ondernemers kunnen krijgen om handelsbelemmeringen te overwinnen. Lees meer hierover in het redactioneel "Made in Russia.

HULP BIJ CONFORMITEITSBEOORDELING VAN GOEDEREN

In 20 jaar tijd is het gewogen gemiddelde tarief voor export en import verdrievoudigd, terwijl het aantal technische handelsbelemmeringen toeneemt, aldus Dmitry Gogolev, plaatsvervangend hoofd van Rosakkreditatsiya.

"Het is de taak van Rosakkreditatsiya om technische belemmeringen voor deelnemers aan buitenlandse economische activiteiten weg te nemen. Welke instrumenten we exporteurs kunnen bieden: er zijn wereldwijde overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning, die het mogelijk maken de resultaten te erkennen van tests en conformiteitsbeoordelingen die zijn uitgevoerd door certificeringsinstanties en testlaboratoria. Momenteel zijn er twee mondiale organisaties, ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum). ILAC houdt zich meer bezig met laboratoriumanalyse, en IAF met conformiteitsbeoordeling, certificatie. Rosakkreditatsiya is een volwaardig lid van beide organisaties", aldus Gogolev.

Lidmaatschap van deze verenigingen maakt het mogelijk om snelle veranderingen in documenten te volgen, beste praktijken over te nemen, ervaring en expertise uit te wisselen. Bovendien is Rosakkreditatsiya lid van APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation), dat de dienst aanmoedigt om regelmatig internationale audits te ondergaan.

Volgens Gogolev zijn er vier scenario's waarin accreditatie-instanties uit verschillende landen samenwerken om de exportprocedures te vereenvoudigen.

"Het eerste is wanneer de partijen het eens zijn over wederzijdse erkenning. Het tweede is wanneer een conformiteitsbeoordelingsinstantie in een derde land wordt geaccrediteerd, en we werken nu actief aan deze richting, die een prioriteit is voor de staat in termen van wederzijdse erkenning van de resultaten van conformiteitsbeoordeling. Dit geldt in de eerste plaats voor organen voor de validatie van broeikasgassen. Het derde en vierde scenario zijn gecompliceerder en betreffen intergouvernementele overeenkomsten tussen landen. Een voorbeeld hiervan is de overeenkomst van de Europese Unie met derde landen - Canada, Nieuw-Zeeland, Australië - wanneer zij overeenkomsten ondertekenen inzake de onvoorwaardelijke erkenning van de resultaten van de overeenstemmingsbeoordeling voor bepaalde soorten produkten", aldus het adjunct-hoofd van de federale dienst.

In dit verband kunnen zich problemen voordoen. Bijvoorbeeld de verschillen in technische voorschriften van de importerende landen: de voorschriften van de douane-unie zijn grotendeels geharmoniseerd met de Europese eisen, maar als je naar het oosten kijkt, kunnen de eisen daar heel anders zijn, aldus Gogolev.

Het tweede probleem is het verschil in erkende testmethoden: het ene land kan volgens een bepaalde methode bepalen, het andere volgens een andere, en men moet het erover eens worden dat de testresultaten van de twee landen identiek zijn.

MODERNISERING VAN DE TESTLABORATORIA EN UITBREIDING VAN DE METHODOLOGIEËN

"Wij hebben nu een project om onze referentielaboratoria te moderniseren, wat de invoering van in het buitenland goedgekeurde testmethodologieën omvat. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat onze testresultaten kunnen worden erkend. Daartoe is het noodzakelijk dat op testrapporten een merkteken ILAC MRA wordt aangebracht. Op dit moment hebben wij 62 testlaboratoria met dit keurmerk, maar dit is een zeer klein aantal laboratoria. We zien hier dus een groot groeipotentieel", aldus Gogolev.

Het gecombineerde ILAC MRA-merkteken op het testrapport of het kalibratiecertificaat geeft het document in het buitenland gewicht, omdat het bevestigt dat het is afgegeven door een laboratorium waarvan de accreditatie internationaal is erkend. Voor de exporteur betekent dit dat wanneer hij door binnenlandse laboratoria wordt geëvalueerd, zijn producten in het buitenland zullen worden erkend.

Op dit moment wordt slechts 23% van de methoden toegepast in productcertificeringsinstanties en testlaboratoria in Rusland, maar tegen 2024 zullen zij meer dan duizend soorten producten testen op conformiteit met de exportvereisten naar 88 landen van de wereld.

"De voordelen die we zullen krijgen wanneer dit project wordt uitgevoerd: de kosten van exporteurs bij de levering van producten in het buitenland zullen 2-3 keer lager uitvallen, omdat het niet nodig zal zijn tests te herhalen. En het zal niet alleen geld besparen, maar ook de tijd verkorten," merkte Gogolev op.

Rusland is ook begonnen met de ontwikkeling van instanties voor de validatie en verificatie van broeikasgassen.

"Zoals u weet, is de klimaatagenda nu zeer actief. Vanaf 2023 voeren onze partners uit de EU een grensoverschrijdende koolstofregulering in. Het komt erop neer dat elk product dat de EU-grens overschrijdt, aan een extra belasting wordt onderworpen, afhankelijk van de koolstofvoetafdruk die het achterlaat. Daarnaast is in juli van dit jaar een wet op de beperking van broeikasgassen aangenomen, die organisaties die meer dan 150 duizend ton CO2 uitstoten, verplicht verslag uit te brengen over hun uitstoot. En deze rapporten moeten verplicht worden geverifieerd," herinnerde een vertegenwoordiger van Rosakkreditatsiya eraan.

ONDERSTEUNING BIJ ONDERHANDELINGEN MET PARTNERS EN TERUGBETALING VAN KOSTEN

Naast niet-financiële diensten, zoals het zoeken naar een buitenlandse koper in het buitenland en ondersteuning bij onderhandelingen, adviseert REC exporteurs over conformiteitsbeoordeling op buitenlandse markten, aldus Milana Mambetova, directeur van REC's centrum voor deskundige ondersteuning.

"Een Russische onderneming kan het REC vragen om te helpen bij het vinden van een geschikte instantie die bepaalde diensten kan verlenen voor de conformiteitsbeoordeling van producten volgens buitenlandse eisen. Als een klein of middelgroot bedrijf geen informatie heeft over welke eisen in het buitenland voor zijn producten gelden, wordt deze informatie ook aan de exporteur verstrekt", aldus Mambetova.

Een onderneming kan ondersteuning krijgen wanneer zij rechtstreeks in contact treedt met een buitenlandse certificatie-instantie. Dat omvat hulp bij het overwinnen van de taalbarrière, problemen met de timing van de audit of de certificering. De dienstverlening is gratis, de gemiddelde termijn is ongeveer een maand.

Dit jaar heeft het REC het platform "Export Professionals" gelanceerd als onderdeel van het informatiesysteem "One Window". Dankzij dit platform kunnen exporteurs diensten ontvangen op vier gebieden: "Logistiek, Partner zoeken, Juridische ondersteuning en Elektronische handel.

"In het tweede kwartaal van volgend jaar verwachten wij dat een ander gebied van certificering zal worden uitgebracht - advies over etikettering en etikettering. Er is een dienst "Voorbereiding van het voorwerp van certificatie voor conformiteitsbeoordeling en audit", die vijf opties omvat. <...> Als de exporteur reeds bij de instantie heeft "aangeklopt" en een afwijzing op deze documenten heeft ontvangen, is het toegestaan dat hij zich tot de dienst wendt om de opmerkingen af te ronden. Het gaat ook om de vertaling van informatie, een voorafgaande beoordeling van het produkt of de onderneming, alsmede de begeleiding van de aanvraag bij de laboratoria tot aan de verzending van proefmonsters. Deze diensten worden verleend op terugbetaalbare basis," legde zij uit.

Omdat exporteurs niet goed op de hoogte zijn van de capaciteiten van Russische laboratoria, is het REC van plan een aparte "marker" op het platform te zetten. Deze marker zal de partners indelen die tot de referentielaboratoria behoren en de partners die tests volgens buitenlandse normen uitvoeren. Dit zal het voor exporteurs gemakkelijker maken om te navigeren, legde Mambetova uit.

Er zijn een aantal subsidieprogramma's binnen de functies van het agentschap, legde de REC-vertegenwoordiger uit. Daaronder zijn vervoerssubsidies, vergoedingen voor de registratie van handelsmerken en subsidies voor de deelname aan tentoonstellingen. Er is een programma in het kader waarvan bedrijven tot 80% van de kosten kunnen besparen, niet alleen voor de registratie van produkten in het buitenland, maar ook voor laboratorium- en klinische tests, merkte zij op. Op dit project wordt toegezien door het Ministerie van Industrie en Handel.

Made in Russia // Gemaakt in Rusland

Auteur: Karina Kamalova0